Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

14.2.2020

Kirkkonummi mukaan tunnin junan hankeyhtiöön

KIRKKONUMMI

Valtio ja kunnat ovat päässeet yhtei­sym­mär­rykseen Turun tunnin junan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta sekä eri osapuolten rahoi­tu­so­suuk­sista. Hankkeelle haetaan EU:n CEF-rahoitustukea (CEF, Connecting Europe Facility). Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä on raide­hank­keisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen raken­ta­mis­val­miuteen asti.

– Olen erittäin tyytyväinen siitä, että näiden hankkeiden suunnittelu päästään nyt aloittamaan ja näin moni kunta on sitoutunut hankkeisiin. Nopeat raide­lii­ken­neyh­teydet helpottavat työssäkäyntiä ja ovat aivan välttämättömiä hankkeita siirtymisessä kohti kestävää liikkumista. Nyt saatu sopu mahdollistaa myös sen, että voimme hakea hankkeisiin EU:lta tukea jo helmikuun lopulla päättyvässä haussa, toteaa liikenne- ja viestin­tä­mi­nisteri Timo Harakka. Suunnit­te­lu­vaiheen jälkeen on edessä suurin koetinkivi, rahoitus. Tarvitsemme hankkeen toteuttamiseen ja rahoittamiseen laajaa yhteistyötä ja uusia rahoi­tus­läh­teitä, sanoo valti­o­va­rain­mi­nisteri Katri Kulmuni.

Liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriön johdolla aloitettiin viime marraskuussa Turun tunnin junan osakas­so­pi­mus­neu­vot­telut, jotta hankeyhtiö voitaisiin perustaa yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa. Neuvot­te­lu­ryhmiin ovat osallistuneet liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriön lisäksi kunnat, valti­o­va­rain­mi­nis­teriö sekä Väylävirasto.

Osakas­so­pi­musten lopullinen hyväksyminen ja hankeyhtiöiden perustaminen edellyttävät vielä valtion ja kuntien päätöksentekoa omissa päätök­sen­te­ko­e­li­missään. Valtion osalta asiaa käsitellään talous­po­liit­ti­sessa minis­te­ri­va­li­o­kun­nassa maaliskuussa 2020. Kuntien osalta päätöksenteko tapahtuu helmi-huhtikuussa 2020.

Saavutettu yhteisymmärrys mahdollistaa sen, että hankkeelle voidaan hakea EU-tukea Verkkojen Eurooppa -rahoi­tus­vä­li­neestä parhaillaan avoinna olevalla hakukier­rok­sella.

Turun tunnin juna mahdollistaisi nopean kauko­lii­kenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen kehittämisen Kirkkonummen ja Lohjan sekä Vihdin suuntaan. Salo-Turku kaksoisraide mahdollistaisi enemmän junia ja junien kohtaamisen välillä Salo-Turku sekä myös lähiliikenteen Turku-Salo välille.

– Turun tunnin junan toteutus käynnistyy Espoon kaupun­ki­ra­dasta, joka olisi tärkeä askel kohti vähäpääs­töi­semmin liikkuvaa Espoota. Kaupunkiradan suunnitelmat ovat olleet valmiina jo vuodesta 2014 ja radan käyttöönotto on mahdollista 4-5 vuoden päästä toteu­tus­pää­tök­sestä, jolloin hyödyt Etelä-Suomen kasvun ja ilmas­to­ta­voit­teiden kannalta alkaisivat konkretisoitua varsin nopeasti, sanoo Espoon kaupun­gin­johtaja Jukka Mäkelä.

Turun tunnin junan jäljellä olevat, hankeyhtiön toimesta tapahtuvan, suunnittelun kustannukset on arvioitu noin reiluun 75 miljoonaan euroon, josta Espoo-Salo-oikoradan suunnit­te­lu­kus­tan­nukset ovat noin 60 miljoonaa euroa ja Salo-Turku-kaksoisraiteen noin 15 miljoonaa euroa. Alustava arvio raken­nus­kus­tan­nuk­siksi nykyhinnoin Turun tunnin junalle on noin 2,76 miljardia euroa. Nyt käydyissä neuvotteluissa on sovittu suunnittelusta raken­ta­mis­val­miuteen saakka, ja raken­ta­mis­vai­heeseen siirtyminen edellyttää uusia neuvotteluita.

VALTIO ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Turun tunnin junan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta. Myös Kirkkonummi on mukana neuvottelutuloksessa 0,38 miljoonan euron osuudella.

VALTIO ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Turun tunnin junan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta. Myös Kirkkonummi on mukana neuvottelutuloksessa 0,38 miljoonan euron osuudella.

Jussi Salo

14. helmikuuta 2020 18:13:35 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat Sports.fr

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.