Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

14.2.2020

Lähes 900 alokasta vannoi sotilasvalan Upinniemen Rannik­kop­ri­kaa­tissa

KIRKKONUMMI

Rannik­kop­ri­kaatin tämän vuoden ensimmäisen saapumiserän alokkaat vannoivat sotilasvalansa Upinniemen paraa­ti­ken­tällä torstaina 13.2. Valan vannoneita alokkaita oli lähes 900 ja tapahtumaa paikan päälle saapuneita omaisia oli saapunut tilaisuuteen reilut 3 500.

Paikalla vierailleet omaiset pääsivät samalla tutustumaan kasarmeilla varuskunnan arkeen ja valan jälkeen komppanioissa tarjottu hernekeitto teki kauppansa. Esillä oli myös Rannik­kop­ri­kaatin kalustoa.

Sotilasvalan ja vakuutuksen esilukijana toimi tilaisuudessa Itä-Uudenmaan polii­si­lai­toksen polii­si­pääl­likkö Kari Rantala.

Asevel­vol­lisuus yhdistää suomalaisia

Asevel­vol­lisuus on yhdistänyt meitä suomalaisia koko itsenäi­syy­temme ajan. Suomalaisella asevel­vol­li­suus­jär­jes­tel­mällä on tärkeä yhteis­kun­nal­linen asema ja kyselyiden mukaan sillä on vankka kansan tuki. Naisten vapaaehtoiseen asepal­ve­lukseen hakeutuneiden määrä on kasvanut. Suomalainen asevel­vol­li­suus­jär­jes­telmä on kustan­nus­te­hokas ja perustuu sotilaallisiin tarpeisiin tuottaen hyvää osaamista normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin maamme puolus­ta­mi­seksi. Siksi jokainen saapumiserä on meille tärkeä ja meidän on ansaittava koulutettavien, läheisten ja yhteiskunnan arvostus joka päivä, totesi rannik­kop­ri­kaatin komentaja, kommodori Janne Huusko puheessaan. Maanpuo­lus­tus­tahto sekä varusmiesten ja reservin osaaminen ovat korkealla tasolla. Niitä arvostetaan asevel­vol­li­suus­jär­jes­tel­mämme ohella myös kansain­vä­li­sesti, juuri nyt ehkä enemmän kuin aiemmin. Esimerkiksi Krimin ja Ukrainan tilanne on heijastunut kansain­vä­lisinä jännitteinä myös Itämerelle, jonka osalta turval­li­suus­ti­lanteen on todettu heikentyneen. Muutokset asettavat erityisiä velvoitteita ylläpitää hyvää asevel­vol­listen koulu­tus­jär­jes­telmää, jota voidaan jo sellaisenaan pitää merkittävänä uhkaa ennalta ehkäisevänä tekijänä ja uskottavan puolustuskyvyn tukirankana.

Valvontaa, valmiutta ja koulutusta

Rannik­kop­ri­kaati on rannik­ko­tais­te­luihin erikoistunut merivoimien valmiusjoukko-osasto. Iskulauseemme ”valvonta, valmius ja vaativa koulutus” kuvaa hyvin tärkeimpiä normaaliolojen tehtäviämme. Rannik­kop­ri­kaati valvoo alueellista koske­mat­to­muutta ja muodostaa meriti­lan­ne­kuvaa Suomenlahdelta, vartioi kohteensa, ylläpitää jatkuvasti toimin­ta­ym­pä­ristöön suhteutettua valmiutta sekä antaa merivoimien rannik­ko­jouk­kojen suomenkielistä koulutusta ja laivas­to­jouk­kojen alokas­kou­lu­tusta.

Korke­a­laa­tuista koulutusta

Rannik­kop­ri­kaatin koulutuksessa tavoitteena on korkea laatu, joka tuottaa sotilaalle hyvän toimintakyvyn ja on motivoivaa koko palvelusajan, kertoi Huusko. Koulutusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja Rannik­kop­ri­kaati onkin yksi edelläkävijä Puolus­tus­voimien Koulutus20-ohjelmassa. Palveluksen aloitukseen ja päiväpalvelun sujuvuuteen on kiinnitetty huomiota. Oppimista tukevat muiden muassa uudet opetus­me­ne­telmät, verkko-opiskelu ja simulaattorit. Sotilaan perustaidot harjaantuvat kuitenkin edelleen maastossa ja ampumaradalla. Rannik­kop­ri­kaa­tissa painotetaan koulutuksessa vaativaa ja valmen­nuk­sel­lista otetta, jotta sodan ajan joukoissa on osaavia ja toimin­ta­ky­kyisiä sotilaita.

JUSSI SALO

RANNIKKOPRIKAATIN komentaja, kommodori Janne Huusko tarkastamassa paraatijoukkoja esikuntapäällikkö Petri Pääkkösen kanssa.

RANNIKKOPRIKAATIN komentaja, kommodori Janne Huusko tarkastamassa paraatijoukkoja esikuntapäällikkö Petri Pääkkösen kanssa.

Jussi Salo

SOTILASVALAN vannoi noin 900 alokasta. Valan jälkeen heidät nimitettiin matruuseiksi tai tykkimiehiksi.

SOTILASVALAN vannoi noin 900 alokasta. Valan jälkeen heidät nimitettiin matruuseiksi tai tykkimiehiksi.

Jussi Salo

KOMMODORI Janne Huusko vastaanottamassa ohimarssia. Vieressä valan esilukijana toiminut poliisipäällikkö Kari Rantala.

KOMMODORI Janne Huusko vastaanottamassa ohimarssia. Vieressä valan esilukijana toiminut poliisipäällikkö Kari Rantala.

Jussi Salo

OHIMARSSIA seuraamassa valatilaisuuden juontanut kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen sekä Kirkkonummen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi Carita vaimonsa kera.

OHIMARSSIA seuraamassa valatilaisuuden juontanut kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen sekä Kirkkonummen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi Carita vaimonsa kera.

Jussi Salo

RANNIKKOPRIKAATIN kalustoa oli esillä paraatikentällä.

RANNIKKOPRIKAATIN kalustoa oli esillä paraatikentällä.

Jussi Salo

SOTILASKOTI oli suosittu vierailukohde ja monen mukaan tarttui myös kotiinviemisiä.

SOTILASKOTI oli suosittu vierailukohde ja monen mukaan tarttui myös kotiinviemisiä.

Jussi Salo

VALAN jälkeen paraatijoukot suorittivat ohimarssin.

VALAN jälkeen paraatijoukot suorittivat ohimarssin.

Jussi Salo

14. helmikuuta 2020 18:13:35 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat RMC Sport

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.