Kirkkonummen Sanomat

14.2.2020

Varuboden-Oslalla ennätyk­sel­linen inves­toin­ti­vuosi - pyrkii hiili­ne­ga­tii­vi­seksi vuoteen 2025 mennessä

– Osuuskauppa Varuboden-Oslan vuosi 2019 sujui käsikir­joi­tuksen mukaisesti, vahvasti toimi­a­lu­eel­lemme investoiden, kertoo Varuboden-Oslan toimi­tus­johtaja Hannu Krook. Myynti oli edellisvuoden tasolla, 429 miljoonaa euroa, ja operatiivinen tulos parani edellis­vuo­desta ollen 7,5 miljoonaa. Bonuksia ja maksutapaetua maksoimme yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Osuuskaupan toimialueelle investoimme 17,2 miljoonalla eurolla. Joulukuun lopussa osuuskaupalla oli asiaka­so­mis­tajia noin 70 000.

Vuonna 2019 Varuboden-Osla teki ennätyk­sel­lisen paljon investointeja koko toiminta-alueellaan, ja mittavat investoinnit jatkuvat myös tänä vuonna. Vuoden 2019 merkittävimmät uudis­tus­hankkeet olivat S-market Nikkilän ja S-market Jomalan laajennukset sekä S-market Karjaan peruskorjaus. Kesällä aloitimme myös uuden S-marketin rakentamisen Kirkkonummen Masalaan, ja myymälä avataan syyskuussa 2020. Huolto­a­se­mis­tamme ABC Kuninkaantie Loviisa sekä ABC Karjaa uudistettiin ennen kesän vilkkainta sesonkia. Sokos-tavaratalo uudistettiin osana Porvoon Lundin kauppa­kes­kuksen kehitysp­ro­jektia, ja samalla lakkautettiin Marks & Spencer omana myymälänään ja tuotemerkki sulautettiin Sokoksen tuotemerkkien joukkoon. Prisma Kirkkonummelle avasimme keväällä ruoan verkkokaupan kotiin­kul­je­tuk­sineen. Osuuskaupan mittakaavassa viime vuoden lopulla tehtiin myös merkittävä strateginen kiinteis­tö­re­a­li­sointi, kun Porvoon City-Kiinteistö myytiin kauppakeskus Lundin omista­ja­ta­holle Fea Ky:lle.

Kirkkonummen Tallinmäen kaavaprosessia on viety useamman kiinteis­tö­no­mis­tajan voimin eteenpäin ja kevään aikana pyritään ratkaisemaan alueen pysäköin­ti­rat­kaisut siten, että alueen rakentaminen pääsisi vauhtiin. Raaseporissa Lepin alueen kaavaprosessi sekä hankkeeseen liittyvät liiken­ne­jär­jes­telyt ovat edenneet, ja osuuskauppamme tavoitteena on rakentaa alueelle asukkaiden pitkään toivoma kaupan suuryksikkö, Prisma. Porvoossa pyritään yhteistyössä kaupungin kanssa löytämään toteut­ta­mis­kel­poinen kaavaratkaisu ABC Näsin siirtämisestä Manner­hei­min­väylän liityn­tä­py­sä­köinnin yhteyteen.

VBO ja S-ryhmä hiili­ne­ga­tii­vi­seksi 2025

S-ryhmä on asettanut uudet, Suomen kunni­an­hi­moi­simmat ilmas­to­ta­voitteet. Tavoitteena on pienentää ilmas­to­päästöjä 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Samalla S-ryhmä haluaa ensimmäisenä suomalaisena yritysryhmänä olla hiili­ne­ga­tii­vinen jo vuonna 2025.

Varuboden-Osla on sitoutunut parantamaan liike­toi­min­tansa ympäris­tö­vai­ku­tuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa, ja näihin asioihin kiinnitämme erityistä huomiota niin korjaus- kuin uudis­ra­ken­ta­mi­sessa. Esimerkiksi Karjaan S-marketin katolta löytyy yli 263 aurin­ko­pa­neelia ja S-market Nikkilän katolta peräti 400. Kolmas jo toiminnassa oleva aurinkovoimala löytyy ABC Pickalan katolta. Vuoden 2020 tavoitteena aurin­ko­voi­ma­loita on tarkoitus lisätä neljän yksikön verran.

Remonttien yhteydessä vaihdamme myös kylmäkalusteet hiili­di­ok­si­dilla toimiviin kalusteisiin, jotka säästävät energiaa peräti 40 prosenttia.

Varuboden-Osla omistaa osaltaan S-ryhmän yhteistä S-voima Oy:tä, jonka tehtävänä on hankkia omistajilleen mahdollisimman hiili­neut­raalia sähköä kustan­nus­te­hok­kaasti. S-voiman vuonna 2019 myymästä sähköstä yli 60 prosenttia oli tuotettu uusiutuvalla energialla. Varuboden-Osla ostaakin lähes kaiken tarvitsemansa sähkön S-voiman kautta.

– Varuboden-Osla pysyy hyvin mukana S-ryhmän kovissa tavoitteissa. Pienensimme omaa hiili­ja­lan­jäl­keämme yli 25 prosenttia jo vuosien 2017 ja 2018 välillä. Olemme olleet myös ruokahävikin pienen­tä­mi­sessä eturivin toimija tuomalla mm. punalaputetut tuotteet kaikkiin myymälöihimme jo vuosia sitten, lanseeraamalla ensimmäisenä toimijana hedelmien ja vihannesten Hävi-laatikot ja Leipis-pussit, joilla toisaalta tuotamme etuja asiaka­so­mis­ta­jil­lemme ja toisaalta toimimme ympäristön kannalta vastuullisesti, toimi­tus­johtaja Hannu Krook toteaa.

S-mobiililla kohti vähähii­li­sempää elämää

S-ryhmä tukee myös asiakkaitaan tekemään vastuullisia valintoja arjessa. Uudistettu S-mobiili-applikaatio otettiin käyttöön 2019, ja sitä kautta voi seurata mm. omien ostoksien tuottamaa hiili­ja­lan­jälkeä, hedelmien ja vihannesten osuutta omissa ostoissa ja ostettujen tuotteiden kotimai­suu­sas­tetta. S-mobiilia kehitetään jatkuvasti, ja kevään aikana asiaka­so­mis­ta­ja­ta­louk­sille avautuu mahdollisuus seurata koko talouden ostoksia yhdestä paikasta.

– Meille kertyy paljon tietoja asiakkaiden ostotot­tu­muk­sista, mutta osuuskauppana meidän tehtävämme ei ole kaupallistaa tietoa, vaan antaa tieto asiaka­so­mis­ta­jil­lemme takaisin jalostetussa, helppo­käyt­töi­sessä muodossa, asiakkaiden eduksi, toimi­tus­johtaja Hannu Krook sanoo.

VBO pronssille Innostavimmat työpaikat -kyselyn keskisuurten organi­saa­ti­oiden sarjassa

Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen, ja Varuboden-Osla nimettiin jälleen vuonna 2019 yhdeksi Suomen innos­ta­vam­mista työpaikoista, ja oli kolmanneksi paras Suomessa keskisuurten organi­saa­ti­oiden joukossa. Olemme Varuboden-Oslassa tehneet määrä­tie­toi­sesti töitä, jotta työntekijät viihtyisivät meillä ja nauttisivat arkipäivässä lukuisista kohtaa­mi­sistaan asiakkaiden kanssa. Erityistä huomioita on kiinnitetty mm. perehdytyksen kehittämiseen.

Myös uusi digitaalinen teknologia on otettu henki­lös­tö­puo­lella aktiiviseen käyttöön. Vuoden 2019 aikana on kehitetty täysin uudenlainen perehdytys, jonka uusi työntekijä pystyy toteuttamaan virtuaalisessa myymälässä VR-lasien avulla.

Kaikki kesätyön­ha­kijat työhaas­tat­teluun

Vuoden 2019 aikana Varuboden-Osla otti käyttöön chattibotin rekrytoinnissa. Chattibotti esittää työnhakijalle kysymyksiä ja ohjaa rekry­toin­tip­ro­sessin läpi. Ensimmäiset haastattelut tehdään myös yhä useammin video­haas­tat­te­luina netin kautta.

Juuri nyt on käynnissä kesätyöhaku, ja chattibotti auttaa nuoria hakijoita täyttämään hakemuksen. Varuboden-Osla tarjoaa kaikille kesätyöhön ja -harjoitteluun hakeville mahdollisuuden pikahaas­tat­teluun S-deitti -tapahtumissa, joita järjestetään neljällä eri paikkakunnalla toimi­a­lu­eel­lamme. S-deitissä jokainen hakija pääsee pikahaas­tat­teluun ja saa siten mahdollisuuden henki­lö­koh­taisen asiakas­pal­ve­lu­a­senteen näyttämiseen. Varuboden-Osla palkkaa noin 350 kesätyön­te­kijää ja kesähar­joit­te­lijaa.

VARUBODEN-OSLAN toimitusjohtaja Hannu Krook esittelemässä S-mobiilia, jonka kautta voi seurata mm. omien ostoksien tuottamaa hiilijalanjälkeä, hedelmien ja vihannesten osuutta omissa ostoissa ja ostettujen tuotteiden kotimaisuusastetta. Osto- ja takuukuitit saa talteen S-mobiiliin.

VARUBODEN-OSLAN toimitusjohtaja Hannu Krook esittelemässä S-mobiilia, jonka kautta voi seurata mm. omien ostoksien tuottamaa hiilijalanjälkeä, hedelmien ja vihannesten osuutta omissa ostoissa ja ostettujen tuotteiden kotimaisuusastetta. Osto- ja takuukuitit saa talteen S-mobiiliin.

Jussi Salo

MASALAAN rakennettava uusi S-market avataan ensi syyskuussa.

MASALAAN rakennettava uusi S-market avataan ensi syyskuussa.

Jussi Salo

DIGITAALINEN teknologia on otettu henkilöstöpuolella aktiiviseen käyttöön. Töihin perehdyttämistä voidaan toteuttaa virtuaalisessa myymälässä VR-lasien avulla.

DIGITAALINEN teknologia on otettu henkilöstöpuolella aktiiviseen käyttöön. Töihin perehdyttämistä voidaan toteuttaa virtuaalisessa myymälässä VR-lasien avulla.

Jussi Salo

14. helmikuuta 2020 17:58:39 Categories: AFP KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.