Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

14.2.2020

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki vaurastutti asiakkaitaan menes­tyk­sek­käästi

KIRKKONUMMI

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki jatkoi vuonna 2019 hallittua kasvuaan. Pankki sai lähes 1 300 uutta asiakasta, toteaa va. toimi­tus­johtaja Anne Toivonen. Kirkkonummella uusia asiakkaita saatiin 267. Pankin hallinnoimat asiakkaiden varat (talletukset, rahastot, vakuutukset ja arvo-osuudet) kasvoivat vuoden aikana 55 miljoonalla eurolla ja olivat vuoden vaihteessa 776 miljoonaa euroa. Pankki myönsi vuoden aikana 167 M€ luottoja ja pankin kokonais­luo­to­nanto oli vuoden vaihteessa 683 M€. Erityisesti kasvoivat yrityksille myönnetyt luotot sekä asunto-osakeyhtiöille myönnetyt luotot. Kirkkonummella luottoja myönnettiin reilut 43 miljoona euroa.

Säästöpankki edistää asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia tarjoamalla heille Säästöpankkien omistaman, kotimaisen sijoi­tus­ra­hasto- ja varain­hoi­to­yhtiö Sp-Rahastoyhtiön kilpai­lu­ky­kyisiä säästämis-, sijoittamis- ja varain­hoi­don­rat­kaisuja.

Aktiivinen asiakastyö pankin säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden parissa näkyi tyytyväisinä asiakkaina ja asiakasvarojen kasvuna. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myös sijoi­tus­mark­ki­noilla puhaltaneet positiiviset tuulet. Aktiivisesti hoidetut Sp-Rahastoyhtiön sijoi­tus­ra­hastot menestyivät hyvin vallitsevassa markki­na­ym­pä­ris­tössä ja historiallisen matalassa korkotasossa. Negatiivisesta reaalikorosta huolimatta myös talle­tus­va­rojen määrä kehittyi myönteisesti. Vastaa­van­lainen kehitys nähtiin myös laajemmin Suomessa. Suomalaisilla kotita­louk­silla on tällä hetkellä talle­tus­ti­leillä jo lähes 100 miljardia euroa.

Liikevoitto koheni ja vakavaraisuus vahvistui

Pankin liikevoitoksi vuodelta 2019 muodostui 3,6 M€, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 M€. Liikevoiton nousu perustui korkokatteen ja palkki­o­tuot­tojen kasvuun sekä sijoitussalkun arvonnousuun. Toisaalta tulosta rasittivat kiinteis­tö­o­mai­suu­desta ja luotoista kirjatut arvona­len­nukset.

Vahva vakavaraisuus luo vankan pohjan pankin tulevai­suu­delle ja kehittämiselle. Pankin vakavaraisuus vahvistui vuoden aikana 1,8 % -yksiköllä, ja se oli vuoden­vaih­teessa 21,4 %. Pankilla on omia varoja lähes 80 M€, joka kaikki on ns. ensisijaista ydinpääomaa.

Asiakas­pal­velun ja tavoi­tet­ta­vuuden kehittäminen

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki panostaa laadukkaaseen asiakas­pal­veluun ja hyvään saavu­tet­ta­vuuteen. Osana palveluidensa kehittämistä pankki on laajentanut myös yrittä­jä­a­si­ak­kaille tarjottavaa rahoi­tus­ko­ko­nai­suutta. Perinteisten rahoitus-, sijoitus- ja maksu­lii­ken­ne­pal­ve­luiden lisäksi pankki pystyy kumppa­nuus­tuot­teiden ansiosta tarjoamaan asiakkailleen yhä monipuo­li­sempia palvelu- ja rahoi­tus­rat­kaisuja, mm. Fundun joukko­ra­hoi­tusta sekä Lähira­hoi­tuksen lasku­ra­hoi­tusta. Yritysten vakuu­tu­sa­si­oissa paikallisina yhteis­työ­kump­pa­neina toimivat LähiTapiola Etelä ja Uusimaa.

Laajat palveluajat ja henki­lö­koh­tainen palvelu näkyvät myös pankin asiakas­tyy­ty­väi­syy­dessä, joka on jo pidempään ollut tasolla 8 (asteikolla 4 -10), jota yleisesti pidetään hyvänä tasona. Asiakkaat voivat varata neuvotteluajan pankin neljästä toimipisteestä ma-to klo 8.00 – 20.00 ja pe klo 10.00 – 16.30. Asiakkaalla on myös mahdollisuus varata aika verkko­neu­vot­teluun ja siten käydä sijoitus- tai rahoi­tus­neu­vottelu esimerkiksi kotisohvaltaan tai työpaikaltaan. Lisäksi käytössä ovat puhelin- ja chat-palvelut. Pankki tarjoaa myös laajat kassa­pal­ve­luajat Lohjan, Karkkilan ja Nummelan konttoreissa joka arkipäivä.

LÄNSI-Uudenmaan Säästöpankin viime vuoden tuloksesta Kirkkonummella kertoivat kiinteistövälitys CMH-kodin Jari Tuononen, rahoituspäällikkö Mikaela Linja-aho, va. toimitusjohtaja Anne Toivonen sekä rahoituspäällikkö Juha Reunanen.

LÄNSI-Uudenmaan Säästöpankin viime vuoden tuloksesta Kirkkonummella kertoivat kiinteistövälitys CMH-kodin Jari Tuononen, rahoituspäällikkö Mikaela Linja-aho, va. toimitusjohtaja Anne Toivonen sekä rahoituspäällikkö Juha Reunanen.

Jussi Salo

14. helmikuuta 2020 17:58:39 Categories: Huffington Post UK KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.