Kirkkonummen Sanomat

INKOO

19.2.2021

Inkoossa valmistellaan merkittäviä joukko­lii­ken­ne­han­kintoja

INKOO

Toimivat liiken­neyh­teydet ovat tärkeitä sujuvan arjen mahdol­lis­ta­mi­seksi. Joukko­lii­kenteen merkitys kunnan elinvoi­mai­suuden kannalta on kiistaton. Inkoossa on tehty viime vuosina paljon kehitystyötä joukko­lii­kenteen suhteen. Nyt kunta kaavailee laajempaa joukko­lii­ken­ne­han­kintaa, joka tehdään Inkoossa maaliskuun aikana.

– Olemme saaneet kuluneella valtuus­to­kau­della paljon kehitystä aikaan joukko­lii­ken­ne­rin­ta­malla. Vuorojen määrää on saatu lisättyä niin Helsinkiin, Espooseen, Kirkkonummelle kuin Lohjallekin. Myös sisäistä liikennettä on saatu kehitettyä, toteaa Henrik Wickström, Inkoon kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja (rkp.).

Inkoossa on jouduttu korona­ti­lanteen vuoksi hankkimaan bussivuoroja yhdessä ELY-keskuksen kanssa, jotta Inkoolle keskeiset vuorot on saatu turvattua. Tarkan työn ja vuorojen optimoinnin vuoksi on vuoroja jopa saatu lisättyä sekä palvelutasoa korotettua.

– Maaliskuussa kilpailutamme laajemman paketin sisältäen niin koulu­kul­je­tus­vuoroja kuin myös joukko­lii­ken­ne­vuoroja. Tällä tavalla pyrimme pitämään myös hankin­ta­kus­tan­nukset alhaalla, kun optimoimme autojenkierron. Samalla haluamme luoda sellaisen kokonaisuuden, johon voi luottaa, eli vuorot hankitaan pidemmällä sopimuksella. Tämä toivottavasti kohottaa palvelutasoa ja on kustan­nus­te­hok­kaampi vaihtoehto nykyjär­jes­tel­mälle, sanoo Wickström.

Wickström toteaa, että erityisesti Kirkkonummen, Espoon ja Helsingin suunta kiinnostavat. Tämä näkyy etenkin toisen asteen opiskelijoissa.

– Meidän on tarjottava sen verran paljon vuoroja, että kiinnostus Inkoota kohtaan kasvaa. Kuten tiedämme, Inkoosta on lähdettävä muualle esim. opiskelemaan. Vaikka nyt joukko­lii­ken­ne­käyt­tä­jä­määrät ovat maltillisia, emme voi ajaa alas kaikkia vuorojamme. Teemme kuitenkin järkevää optimointia tapaus­koh­tai­sesti, sanoo Wickström.

Inkoo on ottanut käyttöön oman Inkoo-lipun kunnan omissa joukko­lii­ken­ne­vuo­roissa. Wickström toivoo, että tulevai­suu­dessa lippu käy kaikissa Inkoon joukko­lii­ken­ne­vuo­roissa, jotka kulkevat kohti Helsinkiä.

– Matkus­ta­mi­sesta täytyy tehdä sujuvampaa ja siinä juuri lippu-kysymys on tuottanut meille haasteita. Omalla lippu­tuot­teella pyrimme tekemään liikkumisesta julkisella liiken­ne­vä­li­neellä houkut­te­le­vampaa niin lippujen kuin myös hintojen näkökulmasta, sanoo Wickström.

Osa inkoolaisista on tiedustellut, miksi Inkoon kunta ei ole HSL:n jäsen, vaikka suurin osa inkoolaisista käykin töissä pk-seudulla, eli HSL-kunnissa.

– Käymme kerran vuodessa keskusteluita HSL:n kanssa ja HSL:n edustajat ovat todenneet meille useaan otteeseen, että Inkoo ei kaikilta osin täytä vielä HSL-jäsenyyden kriteereitä. Inkoo on suhteellisen harvaan asuttu kunta ja meillä on liikennettä kolmeen eri ilmansuuntaan. On syytä muistaa, että nyt olemme itsenäinen toimija yhdessä ELY:n kanssa ja meillä on esim. enemmän suoria vuoroja Helsinkiin arkisin kuin esimerkiksi Siuntiolla on suoria junavuoroja Helsinkiin, kertoo Wickström.

Myös junaliikenne nousee välillä keskusteluun inkoolaisten keskuudessa. Junaliikenne Inkoossa lakkautettiin liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriön toimesta keväällä 2016.

– Olemme mukana alueellisessa ranta­ra­ta­työ­ryh­mässä. Toissa viikolla meillä oli kokous VR:n edustajien kanssa ja saimme kuulla heidän ajatuksistaan rantarataan liittyen. Oma arvioni on, että junaliikenteen mahdol­lis­ta­minen on valtiosta kiinni. Eli VR ei itse tule käynnistämään liikennettä vaan siihen tarvitaan valtion tukea, sanoo Wickström.

Wickström muistuttaa myös, että rata ei kulje Inkoon asutus­kes­kuksen välittömässä läheisyydessä, joka tietenkin vaikeuttaa junaliikenteen käynnistämistä.

– Valtio on kuitenkin ilmaissut halunsa panostaa junalii­ken­teeseen. Se, mitä vaikutuksia tällä on liiken­ne­po­li­tii­kalle pitkällä tähtäimellä, on meidän Inkoossakin arvioitava. Nyt pääfokus on siinä, että saamme ns. kumipyö­rä­lii­kenteen toimivaksi, sanoo Wickström.

Wickström toteaa, että kunta on parhaillaan saavuttanut tilanteen, jossa kunnalla on runsaasti enemmän vuoroja nyt, kuin esimerkiksi muutama vuosi sitten. Hän toivookin, että kunta vähitellen saisi muutettua imagon joukko­lii­ken­ne­jär­jes­te­lyjen suhteen. Inkoosta pystyy pendelöimään sujuvasti arkisin Helsinkiin.

– Etätyön lisääntyessä uskon Inkoon houkut­te­le­vuuden kasvavan. Siksi on myös tärkeää, että ylläpidämme tiettyä palvelutasoa, jotta Inkooseen uskalletaan tehdä muuttopäätös. Tabu siitä, että Inkoolla ei ole joukko­lii­ken­nettä, ei enää pidä paikkansa. Jatkamme nyt aktiivisesti työtä sen eteen, että inkoolaisten arki olisi vielä sujuvampaa, sanoo Wickström.

- Maaliskuussa kilpailutamme laajemman paketin sisältäen niin koulukuljetusvuoroja kuin myös joukkoliikennevuoroja, toteaa Henrik Wickström, Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja (rkp.).

- Maaliskuussa kilpailutamme laajemman paketin sisältäen niin koulukuljetusvuoroja kuin myös joukkoliikennevuoroja, toteaa Henrik Wickström, Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja (rkp.).

Satu Holmlund

19. helmikuuta 2021 11:17:55 Categories: INKOO Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.