Kirkkonummen Sanomat

SIUNTIO

19.2.2021

Pikkalassa ollaan huolissaan kantatien tiesuun­ni­tel­mista - se olisi kuolinisku yrityksille

SIUNTIO

Siuntion Pikkalassa ollaan huolissaan kantatie 51:n tiesuun­ni­tel­mista. Uusi suunniteltu nelikaistainen mootto­ri­lii­ken­netie ohittaisi nykyisen liike­kes­kit­tymän, jossa sijaitsevat mm. Pickala Portin venemyymälä, ravintola sekä Osuuskunta Varuboden-Oslan ABC-asema, jossa sijaitsee poltto­nes­teiden jakelu, ravintola sekä kauppa, joka palvelee lähiseudun asukkaita. Uudella tiellä ja tiejär­jes­te­lyillä on vaikutuksia myös Pickala Golfin toimintaan, joka on pohjoismaiden suurin golfkenttä.

Paikalliset yrittäjät ja toimijat ovat tuskastuneita siitä, ettei Siuntion kunta ole osoittanut mielenkiintoa vaikuttaa tiesuun­ni­telmiin siten, että elinkei­no­toi­minta alueella voisi jatkua tulevai­suu­des­sakin. Käytännössä tämä tarkoittaisi paikalle erita­so­liit­tymää. Kunnan mielenkiinto on sijoittunut vain Sunnanvikin alueen liikenteen kehittämiseen.

Suurin huoli on siitä, että nykyiselle ABC:n alueelle ei ole tulossa erita­so­liit­tymää, vaan tie kulkee yritys­kes­kit­tymän ohi. Tiejärjestelyt alueella ovat jo muutenkin haastavat ja parannuksia tiejär­jes­te­lyihin on toivottu jo usean vuoden ajan, sillä alueella sijaitsevat risteykset ovat vaarallisia ja kantatiellä on paljon liikennettä.

Kuolinisku yritys­toi­min­nalle

Varuboden-Oslan toimi­a­la­johtaja Mikko Ala-Huikku kertoo, että vuonna 2016 rakennettu uusi ABC-aseman toiminta on viime vuosina kehittynyt myönteisesti ja se on ollut onnistunut investointi ja palvelee sekä paikallisia asukkaita että ohiajavaa liikennettä. -On selvää, että toiminta vaikeutuu, mikäli tontille ei pääse ajamaan. ABC:n kauppapalvelu on tärkeä varsinkin Störs­vi­ki­läi­sille, mutta myös ohiajaville, varsinkin kesäaikaan.

Vuoden 2020 aikana liikenneaseman myynti oli noin 10 M€ ja asemalla tehtiin noin 100.000 tankkausta, 210 000 maksu­ta­pah­tumaa ravintolassa ja kaupassa yli 350 000 maksu­ta­pah­tumaa. ABC Pickalalla on siis merkittävä rooli alueen palve­lu­ver­kos­tossa ja se myös omalla toiminnallaan tukee muita alueen yrityksiä ja parantaa niiden toimin­ta­e­del­ly­tyksiä. ABC Pickalaan toteutettu investointi oli osuuskaupan verkos­to­suun­nit­te­lussa ns. pitkäikäinen investointi. Alueva­raus­suun­ni­tel­massa esitetyt muutokset Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien ristey­sa­lu­eella olisivat käytännössä kuolinisku aseman toimimiselle.

Myös Golfkenttä huolissaan

Pohjoismaiden suurimman golfkeskuksen Pickala Golfin hallituksen puheenjohtaja Jukka Utriainen on huolissaan suunni­tel­luista liiken­ne­jär­jes­te­lyistä. Pickala Golfissa käy vuositasolla noin 200 000 asiakasta. Uusilla suunnitelmilla Golfkeskukseen suurimman osan matka-ajat pitenevät huomattavasti, sanoo Utriainen.

Paikalliset toimijat ovat pahoillaan, että suunnitelmista ei ole juurikaan tiedotettu eikä niitä ole tuotu ainakaan kovin aktiivisesti julkisuuteen. Myös keskustelut kunnan kanssa ovat jääneet väliin.

Paikallisen Störsvikin asuka­syh­dis­tyksen puheenjohtaja Marko Suoknuuti on seurannut vuodesta 2016. Yhdistykselle on välittynyt paikallisten asukkaiden huoli liittymän turval­li­suu­desta ja parannusten aikataulusta.

Suoknuutin huolien järjestys on liittymän turvallisuus, aito riski lähipal­ve­luiden häviämisestä muutosten seurauksena ja näiden lisäksi ajettavan matkan piteneminen Helsingin suuntaan Sunnanvikin kautta kuljettaessa.

Aloite risteys-turval­li­suu­desta

Alueella toimijoiden ryhmä on laatinut Siuntion kuntaan aloitteen risteysalueen turvallisuuden korjaamisesta. Ryhmä on Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen vaiku­tus­pii­rissä toimivia yrityksiä, risteysalueen lähiympäristön maanomistajia sekä risteystä päivittäin käyttävien asukkaiden edustajana Störsvikin asukasyhdistys. Aloitteessa esitetään Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen parantamista nopealla aikataululla korjaustoimin.

Aloitteessa esitetään, että Siuntion kunta käynnistää viipymättä neuvottelut korjaus­toi­mista Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien tasoliittymän palvelutason ja turvallisuuden parantamiseksi siten, että tasoliittymän korjaustoimet ovat kokonai­suu­dessaan toteutettu viimeistään vuoden 2021 aikana.

Suunnittelu kestänyt 20 vuotta

Siuntion kunnan alueella on kantatien liittymien ja niihin liittyvien teiden suunnittelu kestänyt jo lähemmäs 20 vuotta - esimerkiksi Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien tasoliittymän kanavointia pikapa­ran­nus­toi­men­pi­teenä on esitetty ainakin vuodesta 2004 - eikä varmaa aikataulua parannuksien toteutumiselle vieläkään ole. Parhaiten edistyneimmän, Sunnanvikin erita­so­liit­tymän, osalta on edetty tiesuun­nit­telun vaiheeseen.

Kantatien parantamiseksi on laadittu alueva­raus­suun­ni­telma välillä Kirkkonummi - Inkoon raja, jossa Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien ristey­sa­lu­eelle esitetään 1. vaiheessa Störsvikin alikul­ku­käy­tävän rakentamista ja 3. vaiheen 3. toimena osana nelikaistatien rakentamista välille Hamossen – Sunnanvik ja risteysalueen liittymän muuttamista ylikuluksi ilman liityn­tä­ramppeja kantatielle.

Risteysalueen palvelutaso huono

Toistaiseksi tapahtuneen kehityksen perusteella on realistista olettaa, että Sunnanvikin erita­so­liit­tymän raken­nus­toimiin on mahdollista päästä tämän vuosikymmenen aikana. Kantatien parannusten 2. vaiheen toteutuminen voinee ajoittua tämän vuosikymmenen lopun ja 2030-luvun alkupuolen välille. Kantatien parannusten 3. vaiheeseen päästäneen vasta 2030-luvun puolella ja toimiin vasta puolen välin jälkeen eli lähemmäs 15 vuoden kuluttua. Hyvin mahdollista on myös se, että nelikaistatien rakentaminen välille Hamossen – Sunnanvik ei toteudu ollenkaan osana nyt laadittua alueva­raus­suun­ni­telmaa, esimerkiksi Pikkalanjoen ylityksen haasteiden vuoksi.

Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen palvelutaso on todettu alueva­raus­suun­ni­tel­massa mitatulla 12 200 vuoro­kau­si­lii­ken­ne­mää­rällä huonoksi ja 2040 ennusteen 13 500 vuoro­kau­si­lii­ken­ne­mää­rällä erittäin huonoksi. Liittymän nykyinen vuoro­kau­si­lii­ken­ne­määrä on jo nyt 2040 ennusteen tasolla eli Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen nykyinen palvelutaso on erittäin huono. Pääosa - lähemmäs 90% - tasoliittymän kääntyvästä liikenteestä on Helsingin suuntaan tai suunnasta.

Parannustoimia nopeutetusti

Aloitteessa esitetään kantatien parannuksia siten, että Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien liittymään rakennetaan kanavointi, eli käänty­mis­kaista Helsingin suunnasta Störs­vi­kin­tielle, käänty­mis­kaista Inkoon suunnasta Läntiselle Kunin­kaan­tielle ja liitty­mis­kaista Störs­vi­kin­tieltä Helsingin suuntaan. Lisäksi siirtymäosien parannukset Inkoon suunnasta Störs­vi­kin­tielle, Helsingin suunnasta Läntiselle Kunin­kaan­tielle ja Inkoon suuntaan Läntiseltä Kunin­kaan­tieltä. Joukko­lii­kenteen pysäkkien uudel­leen­si­joittelu pitäisi tehdä kanavointi huomioiden.

Miksi Siuntio ei halua kehittää aluetta?

Pikkala Portin asiamiehenä toimiva Christian Lybeck kertoo, että hänen edustamansa toimijat ovat käyneet usean vuoden aikana käyneet keskusteluja Siuntion kunnan kanssa kehittämisen isosta kuvasta. Vastausta vailla oleva kysymys on, mitkä tekijät tukevat kantatien tieyhteyden poistoa Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien liittymässä. Tiedossa kuitenkin ovat huonontavat vaikutukset alueen asukkaiden liikkumiseen sekä alueen yritysten toimintaan. Lybeck ihmettelee, miksi tällainen strategia on valittu?

Miksi Siuntion kunta on ajanut ja edelleen ajaa niin voimakkaasti ratkaisua, joka perustuu Sunnanvikin ja Kelan erita­so­liit­tymiin ja siihen kytkettyä Koukkuraittia?

Störsvikintien liittymän sulkeminen tuhoaa Pikkala Portin toimin­ta­e­del­ly­tykset. On vaikea käsittää miksi toimivaa infrast­ruk­tuuria ei hyödynnetä Siuntion eteläisen keskuksen kehittämisessä. Tämä on kestävän kehityksen periaatteen vastaista suunnittelua, toteaa Lybeck.

Pikkala Portissa on lähikauppa, kaksi ravintolaa ja poltto­ai­ne­jakelu sekä laituri- ja venekauppa. Uusia toimijoita on myös esittänyt mielen­kiin­tonsa toimipaikkaa kohtaan.

Siuntion kunnan pitäisi määrä­tie­toi­sesti kehittää asemanseudun vetovoimaa pohjoisessa, joka perustuu raide­lii­ken­teeseen ja etelässä Pikkalan keskustan vetovoimaan, joka perustuu kantatie 51 liikenteeseen. Nämä eivät kilpaile keskenään vaan täydentävät Siuntion palve­lu­tar­jontaa ja näin ollen lisää koko kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Pikkala Portin aluetta on kehitetty eri suunnitelmilla jo yli kaksikymmentä vuotta, mutta mitään merkittävää ei ole tapahtunut.

Nyt olisi syytä kaikissa kunnan suunnitelmissa mahdollistaa Störsvikintien erita­so­liit­tymän rakentaminen tulevai­suu­dessa, kuten merkitsemällä se liiken­ne­teemaan varauksena. Tämä mahdollistaisi tasapainoisen Siuntion kunnan eteläisen keskuksen kehittämisen. Koukku­rait­ti­rat­kaisun voi tällöin arvioida uudestaan ja havaita, että Störsvikintien erita­so­liittymä Pikkalassa yhdistää jo olemassa olevan liikennevirran, kun Sunnanvik-Kela erita­so­liit­tymät tuovat läpia­jo­lii­ken­nettä ja lisää kustannuksia alueelle, jota kukaan ei halua, sanoo Lybeck.

JUSSI SALO

UUDET tiejärjestelyt olisivat kuolinisku etelä-Siuntiossa toimivalle Pickalan yrityskeskittymälle. Myös ympäristön risteysalueiden turvallisuus huolettaa paikallisia toimijoita, eikä niihin ole saatu parannusta vuosikausiin.

UUDET tiejärjestelyt olisivat kuolinisku etelä-Siuntiossa toimivalle Pickalan yrityskeskittymälle. Myös ympäristön risteysalueiden turvallisuus huolettaa paikallisia toimijoita, eikä niihin ole saatu parannusta vuosikausiin.

Jussi Salo

PIKKALA Golfin hallituksen puheenjohtaja Jukka Utriainen on huolissaan suunnitelluista liikennejärjestelyistä. Pickala Golfissa käy vuositasolla noin 200 000 asiakasta.

PIKKALA Golfin hallituksen puheenjohtaja Jukka Utriainen on huolissaan suunnitelluista liikennejärjestelyistä. Pickala Golfissa käy vuositasolla noin 200 000 asiakasta.

Jussi Salo

19. helmikuuta 2021 11:17:55 Categories: Kirkkonummen Sanomat SIUNTIO

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.