Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

19.2.2021

Kim Åström: GWP-hanke kohtuul­lis­tettuna käyntiin

Kunnanhallitus kävi maanantaina monituntisen keskustelun Gesterbyn koulu­kes­kus­hankkeen hanke­suun­ni­tel­masta, joka päätyi lopulta palautukseen palve­lu­tuo­tannon lautakunnalle. Sivistystoimi on härkäpäisesti puolustanut haaveilemaansa mahdollisimman laajaa hakeko­ko­nai­suutta. Epäröintiä on kuitenkin aiheuttanut epävarmuus tulevista oppilas­mää­ristä yhdistettynä kunnantalouden rajalliseen kantokykyyn.

GWP-hankkeen esitetty mitoitus perustuu olettamaan oppilasmäärien kasvusta, jonka lisäksi halutaan korvata Papinmäen koulun nykytilat uusilla ja siirtää ruotsin­kie­linen Präst­gårds­backen päiväkoti osaksi kampusta. Kuitenkin tarkkaan laadittujen väestö­en­nus­teiden perusteella oppilasmäärät olisivat lasku­suh­dan­teiset ainakin 2030-luvulle asti. Mitoituksen epävar­muus­te­ki­jöihin lisättäköön vielä opetustilojen jäsentely- ja varus­te­lu­tar­peiden muutokset, joita tulevien vuosikymmenten opetus­suun­ni­telmat tuonevat mukanaan.

Ratkaisu epävarmuuteen ei ole ennusteiden loputon viilaaminen, saati hankkeen kokonais­val­tainen lykkääminen. Eteenpäin on mentävä ja epävar­muus­te­ki­jöihin mukauduttava riskejä minimoimalla. Koska opetustilojen soveltuvuus kokonaan muuhun käyttöön on kovin rajallista, mukautuminen tarkoittaa inves­toin­ti­vo­lyymin rajoittamista välttä­mät­tö­mimpään. Tosia­si­al­li­sesti vain yläasteen tilat ja erikoistilat ovat akuutin uusimisen tarpeessa. Kampuksen kaksi ala-astetta toimivat tällä hetkellä neljässä terveessä parakissa, joista kaksi uusinta ovat tilajär­jes­te­lyiltään moderneja ja vuokra­kus­tan­nuk­sil­taankin melko edullisia. Papinmäen koulun nykytilat on todettu hyväkun­toi­siksi ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­siksi. Präts­gårds­backen päiväkodin päätoimipiste on kustan­nus­te­hok­kaasti perus­kor­jat­ta­vissa ja kokonaisuutena toimiva. Esitetyt päiväkodin sivutoi­mi­pis­teiden keskit­tä­mi­sestä saavutettavat henki­lös­tö­säästöt tuskin toteutuisivat, eivätkä ole peruste toimivan päätoi­mi­pisteen siirtämiselle. Päivähoidon kulurakenteen merkittävä siirtäminen henki­lös­tö­ku­luista kiinteis­tö­ku­luihin on muutenkin arveluttavaa.

Lykkäämällä ei-akuuttien osioiden toteuttamista vuosikymmenen loppupuolelle, hankkeen laajuutta olisi supis­tet­ta­vissa arviolta kolmanneksella. Näin emme missään tapauksessa rakentaisi liikaa, mutta ei myöskään pidemmällä tähtäimellä liian vähän, sillä myöhempi täyden­nys­ra­ken­ta­minen sopeu­tet­taisiin päivitettyyn tarpeeseen. Kaksi­kie­li­sessä kampuksessa molempien kieliryhmien esi- ja alkuopetus voisi sijoittua parakkeihin, vanhemmat ikäluokat ja erikoistilat uudis­ra­ken­nukseen. Oppilasmäärien laskiessa parakeista voidaan luopua nopeastikin. Hankkeen laajuudessa saavutettava merkittävä säästö voitaisiin osin sijoittaa laatuun. Ylimitoitetun ja tylsän betonikoulun sijaan voisimmekin rakentaa kampuksen ytimeksi kestävän ja viihtyisän massii­vi­puu­koulun, joka olisi taattu vetovoi­ma­tekijä kunnalle. Vetovoiman siivittämänä voisimme sitten vuosikymmenen loppupuolella toteuttaa entistäkin paremman laajennuksen väistyvien parakkien tilalle. On yksin­ker­tai­sesti viisasta ja vastuullista jättää tulevai­suu­teenkin valinnan ja sopeutumisen varaa. Toivon että hanke voisi näin toimien edetä mahdollisimman nopeasti.

KIM ÅSTRÖM

Kokoomus

Kunnan­val­tuu­tettu,
Palve­lu­tuo­tannon
lautakunnan PJ

Jussi Salo

19. helmikuuta 2021 11:17:55 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.