Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

19.2.2021

Ari Harisen kommentti: Saadaanko kunnan talous kuntoon myymällä Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy?

Valtuusto päätti 21.9.2020 Ulla Seppälän (kok.) esityksestä äänin 29-19, että kunnan kokonaan omistaman vuokra-asuntoyhtiön myyntiä selvitetään. Yhtiöllä on 1126 asuntoa.

Selvityksessä, jota nyt tehdään, halutaan selvittää, mitä vaikutuksia mahdollisella myynnillä voisi olla kunnan talouteen. Lyhyt vastaus otsikon kysymykseen on: ei saada.

Edellisen kerran myyntiä ehdotettiin v. 2009 ja todettiin että se ei kannata. KVA käyttää kaikki voittovarat rakennuskannan kunnossapitoon ja uudis­ra­ken­ta­miseen jotta korjausvelkaa ei syntyisi toisin kuin kunnan rakennuksille usein käy. Kunnan vuokra-asuntoyhtiön myyntiin liittyy monia rajoitteita.

Asunnot on rakennettu valtion korkotuella, eikä niitä voida myydä vapailla markkinoilla, vaan ne on pidettävä kohtuu­hin­taisina vuokra-asuntoina oli omistaja kuka tahansa. ARA määrittelee yhtiön myyntihinnan (=luovu­tus­korvaus) - ja hyväksyy ostajan. Sallitun luovutushinnan ylittävä myyntihinnan osa on maksettava Valtion asunto­ra­hastoon (=ARA). Luovutus on aina mahdollista tehdä ARAn vahvistamaa luovu­tus­kor­vausta alemmalla hinnalla. Myynnin yhteydessä on sovittava erikseen, mitä veloille tapahtuu, jäävätkö myyjälle vai ottaako ostaja ne vastatakseen. KVA:n kiinteistöissä ovat ARA:n rajoitukset voimassa 30 - 40 vuotta.

Yhtiöllä on lainaa lähestulkoon arvioidun myyntihinnan verran, joten rahaa siitä ei tule kunnan kassaan miljoonia vaan mieluumminkin puhutaan kymmenistä tuhansista.

Seuraus­vai­ku­tukset pidemmällä aikavälillä ovat sen sijaan kunnan kustannuksia nostavia: oletusarvio on, että uusi omistaja tulisi nostamaan vuokria vähintään pääkau­pun­ki­seudun ARA-asuntojen keski­mää­räi­selle tasolle. Näin on käynyt vastaavissa kaupoissa. Vuokratason nousu on ollut 15-25%. KVA:n vuokrataso on pääkau­pun­ki­sedun edullisimpia jos ei peräti edullisin.

Kun vuokrataso nousee se johtaa kunnan sosia­a­li­kus­tan­nusten saman­suu­ruiseen nousuun. Tämä tuskin tasapainottaa kunnan talouskriisiä.

Kunnan sosiaalitoimen tehtävänä ei liene rikastuttaa kiinteis­tö­si­joit­tajia. KVA:n talous ei rasita mitenkään kunnan taloutta, koska se toimii täysin omalla budjetillaan ei verovaroin.

Jos myynti toteutuisi täydentävän ja ennal­ta­eh­käi­sevän toimeen­tu­lotuen määrä tulisi kasvamaan ja se aiheuttaisi kunnalle lisäkus­tan­nuksia. Tällä hetkellä kunta maksaa toimeen­tu­lo­tuesta keskimäärin vain n. 1000 euroa kuukaudessa asumiseen liittyviä toimeen­tu­lotuen avustuksia johtuen siitä, että pystymme varhain puuttumaan vuokra­vel­koihin KVA:n ja kunnan yhteisessä asumis­neu­vonnan hankkeessa ja jouhevan yhteistyön avulla.

Jos KVA myytäisiin vuokrat nousevat ja yhteinen asuka­soh­jaus­toi­minta lakkaisi ja vähävaraisten kuntalaisten mahdollisuus saada vuokra-asunto heikkenisi.

Vuokravelkojen ja häätöjen määrä tulisi kasvamaan. Se vaikuttaisi kuntalaisten asuttamiseen (ja asunnot­to­muuteen), vuokravelkojen hoitamiseen varhain, hätäma­joi­tuksen tarpeeseen, kuntalaisten sairas­ta­vuuteen, syrjäytymiseen, jne.

Vuokrien hinnan­ko­ro­tukset voivat lisätä asunnot­to­muutta, mikäli kohtuu­hin­taisia asuntoja ei ole saatavilla. Monilla syrjäytyneillä tai syrjäy­ty­mis­vaa­rassa olevilla kuntalaisilla on voimakasta sitoutumista Kirkkonummen alueelle, joten asunnottomuus näkyisi täällä. Ainakin jälki­huol­to­nuorten kohdalla, näkyy tällainen paikkakunnalla pysyminen erityisesti monien päihteitä käyttävien osalla. Asunnot­to­muu­desta johtuvat kustannukset näkyvät suoraan aikuis­so­si­aa­lityön ja lastensuojelun jälkihuollon välia­i­kais­ma­joi­tus­kus­tan­nuk­sissa ja toki myös korkeampina päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luiden sekä tervey­den­huollon kustannuksina.

Sosia­a­li­pal­ve­luiden periaatteena on, että kaikkia autetaan ja asuminen on ihmisen perusoikeus. Jos apua ei saa ajoissa, kustannukset kasvavat: rikkoutuneet asunnot, häädöt, ihmisten tervey­son­gelmat, päihteiden käyttö ja työttömyys maksaa. Harvoin asunnoton ihminen pystyy työllistymään. Hyvällä asunto­po­li­tii­kalla ja asunto­vi­ra­no­maisten hyvällä yhteistyöllä säästetään valtavasti yhteiskunnan varoja. KVA:n asunnoissa valtaosa asukkaista on nuoria ja vanhuksia.

Ei kannata rikkoa hyvin toimivaa kokonaisuutta ja monien vuosien aikana luotua hyvää yhteis­työ­ku­viota kunnan sosia­a­li­pal­ve­luiden ja KVA:n välillä.

Asukas­tyy­ty­väisyys kyselyssä olimme 2020 aivan Suomen huippua, joten KVA:n myyminen olisi hölmömpää kuin kansansadussa hölmöläisten peiton jatkaminen.

KVA on voittoa tavoit­te­le­maton kunnan 100% omistama osakeyhtiö. KVA:n asunnoissa asuu yli 1800 kirkko­num­me­laista.

Panostamme tällä hetkellä vahvasti ekologiseen asuin­ra­ken­ta­miseen. Seuraava valmistuva puuker­ros­ta­lo­koh­teemme on Masalan Tinapuistossa, se valmistuu jo vuoden 2021 aikana. Heikkilään tulee Masalan kohteen valmistuttua senio­ri­a­suntoja yli 55-vuotiaille arvioiden mukaan vuonna 2023.

ARI HARINEN

KVA Oy:n Hallituksen puheenjohtaja

Kunnan­hal­li­tuksen 1.vpj

Kunnan­val­tuu­tettu

Jussi Salo

19. helmikuuta 2021 11:17:54 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.