Kirkkonummen Sanomat

19.2.2021

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia kiristetään

Heikentyneen epide­mi­a­ti­lanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto kiristää kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoi­to­piirin alueella. Kaikki yli kuuden hengen yleisö­ti­lai­suudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi välttää aina kun se on mahdollista.

HUS-alueen korona­vi­rus­tar­tun­tojen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin minkään muun sairaan­hoi­to­piirin alueella. Herkästi tarttuvien virus­muun­nosten osuus kaikista tartunnoista on kasvanut nopeasti.

Päätös on voimassa 22.2.-14.3.2021 ja korvaa aiemman päätöksen, jolla kiellettiin yli kymmenen hengen yleisö­ti­lai­suuksien ja yleisten kokousten järjestäminen.

Päätöksen mukaan enintään kuuden hengen yleisö­ti­lai­suuksia ja yleisiä kokouksia on mahdollista järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön ohjetta turva­e­täi­syyk­sistä ja hygie­ni­a­käy­tän­nöistä. Kokouksia suositellaan järjes­tet­tä­väksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

Päätös koskee yleisö­ti­lai­suuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatte­ri­näy­töksiä ja urhei­luot­teluja, joissa on yleisöä. Aluehal­lin­to­vi­raston määräämät kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illan­viet­toihin tai perhejuhliin, eivätkä normaaliin, jatku­va­luon­teiseen palve­lu­toi­mintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnan­val­tuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epide­mi­a­ti­lanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois.

Jussi Salo

19. helmikuuta 2021 11:17:53 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.