Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

24.9.2020

Kirkkonummen hyvin­voin­ti­kes­kuksen peruskivi muurattiin Jokiniityssä

KIRKKONUMMI

Kirkkonummen kunnan historian suurimman investoinnin Kirkkonummen hyvin­voin­ti­kes­kuksen peruskivi muurattiin torstaina 24. syyskuuta. Peruskiveen muurattiin perinteisesti muun muassa päivän lehdet ja kolikot, tulevan rakennuksen piirustukset, sekä Kirkkonummen kunnan talous­suun­ni­telma. SRV:n toteuttama hanke rakentuu Jokiniittyyn ja korvaa keskustan terveysaseman tilat valmistuessaan keväällä 2022.

“Kirkkonummella on nyt menossa useita merkittäviä investointeja ja meillä SRV:ssä on vahva osaaminen tämän tyyppisten kohteiden rakentamiseen. Rakennamme Kirkkonummella parhaillaan myös elinkaa­ri­hank­keena toteutettavaa Jokirinteen oppimis­kes­kusta ja luovutimme juuri valmistuneen uuden pääkirjaston. Hyvin­voin­ti­kes­kuksen monikäyttöiset tilat ovat hyvä esimerkki siitä, miten investoimalla rohkeasti ja panostamalla kiinteistöjen tehokkaaseen käyttöön voidaan parantaa tulevaisuuden tuottavuutta”, SRV:n varatoi­mi­tus­johtaja Juha Toimela kertoi tilaisuudessa pitämässään tervehdyksessä.

Jokiniittyyn uimahallin pohjois­puo­lelle rakentuvaan hyvin­voin­ti­kes­kukseen siirtyvät kaikki keskustan sosiaali- ja terveys­kes­kuk­sessa sijaitsevat palvelut sekä lähes kaikki perusturvan avopalvelut keskustan muista toimipisteistä.

”Asukkaidemme ja työnte­ki­jöi­demme parin vuosikymmenen odotus palkitaan, kun rakentuva hyvin­voin­ti­keskus tuo kuntaamme yhteen paikkaan keskittyvät sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Kuntien tiukasta talous­ti­lan­teesta huolimatta Kirkkonummi uskoo laadukkaiden ja nykyaikaisten tilojen sekä niissä tarjottavien palvelujen merkitykseen kunnan vetovoi­ma­te­kijänä”, kertoo Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

Kokonaisuus käsittää neljä­ker­rok­sisen hyvin­voin­ti­kes­kuksen sekä muuntamo- ja varavoi­ma­ra­ken­nuksen. Hankkeen kokonaisala on noin 12 500 brutto­ne­li­ö­metriä ja tilavuus noin 60 000 bruttokuutiota. Rakentaminen käynnistyi tontilla tammikuussa 2020 maanra­ken­nus­töillä, ja perustuksia ryhdyttiin rakentamaan toukokuussa. Parhaillaan käynnissä ovat runkotyöt, ja vuoden vaihteessa käynnistyvät sisävaiheen työt. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 60 henkeä, ja parhaimmillaan vahvuus tulee olemaan noin 200 henkeä.

Valmistuessaan hyvin­voin­ti­kes­kuksen erityis­piir­teenä tulee olemaan julkisivua verhoava näyttävä pysty­suun­tainen massii­vi­puu­lank­ku­ri­moitus. Verhous tullaan asentamaan rakennuksen aurinkoisiin ilmansuuntiin suuntautuville julkisivuille näkö- ja aurin­gon­va­lo­suo­jaksi, sekä antamaan rakennukselle omaleimaisen ilmeen. Käsit­te­le­mä­töntä, säänkestävää ja huoltovapaata massii­vi­puu­lankkua asennetaan julkisivuun yhteensä 11 kilometriä.

SRV:n vahva rooli terveyden- ja sairaanhoidon tilojen rakentajana näkyy ympäri Suomen. SRV on toteuttanut muun muassa Tampereen yliopis­tol­lisen sairaalan etupihan uudis­ra­ken­nukset, Uuden lasten­sai­raalan ja Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvin­voin­ti­kes­kuksen. SRV rakentaa parhaillaan Keski-Suomen Sairaala Novaa Jyväskylässä, Siltasairaalaa Helsingissä ja Jorvin K-leikkau­so­saston peruskorjausta Espoossa.

”SRV:n kokemus yhteistyöstä kuntien kanssa on näkynyt myös tässä raken­nus­hank­keessa. Osapuolten keskinäisellä vuoro­vai­ku­tuk­sella hankkeen eri vaiheissa varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen”, kunnanjohtaja Aarnio kertoo.

KUNNANJOHTAJA Tarmo Aarnio ja perusturvajohtaja Jaana Koskela aloittivat hyvinvointikeskuksen peruskiven muurauksen.

KUNNANJOHTAJA Tarmo Aarnio ja perusturvajohtaja Jaana Koskela aloittivat hyvinvointikeskuksen peruskiven muurauksen.

Jussi Salo

HYVINVOINTIKESKUKSEN monikäyttöiset tilat ovat hyvä esimerkki siitä, miten investoimalla rohkeasti ja panostamalla kiinteistöjen tehokkaaseen käyttöön voidaan parantaa tulevaisuuden tuottavuutta

HYVINVOINTIKESKUKSEN monikäyttöiset tilat ovat hyvä esimerkki siitä, miten investoimalla rohkeasti ja panostamalla kiinteistöjen tehokkaaseen käyttöön voidaan parantaa tulevaisuuden tuottavuutta", SRV:n varatoimitusjohtaja Juha Toimela kertoi tilaisuudessa pitämässään tervehdyksessä.

Jussi Salo

VALMISTUESSAAN hyvinvointikeskuksen erityispiirteenä tulee olemaan julkisivua verhoava näyttävä pystysuuntainen massiivipuulankkurimoitus. Kuva: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, SRV

VALMISTUESSAAN hyvinvointikeskuksen erityispiirteenä tulee olemaan julkisivua verhoava näyttävä pystysuuntainen massiivipuulankkurimoitus. Kuva: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, SRV

Jussi Salo

PERUSKIVEEN muurattuun teräslieriöön muurattiin mm. päivän Kirkkonummen Sanomat.

PERUSKIVEEN muurattuun teräslieriöön muurattiin mm. päivän Kirkkonummen Sanomat.

Jussi Salo

JUHLAPÄIVÄN kunniaksi oli rakennustyömaalla nostettu liput salkoon.

JUHLAPÄIVÄN kunniaksi oli rakennustyömaalla nostettu liput salkoon.

Jussi Salo

24. syyskuuta 2020 17:02:25 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.